Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 marca 2012 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XI sesji odbytej w dniu 27 marca  2012 r.

1) uchwała Nr XI/65/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
do przygotowania projektu porozumienia z Powiatem Łomżyńskim, a Skarbnika Gminy
do przekazania środków finansowych zgodnie z zapisem w porozumieniu i uchwale, realizacja  2012 r.;

2) uchwała Nr XI/66/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy
do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej podjęciu;

3) uchwała Nr XI/67/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2012 -2016 zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, termin realizacji w latach 2012 – 2016;

4) uchwała Nr XI/68/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XI/69/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przekazania uchwały do wiadomości dyrektorom szkół, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XI/70/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku - zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od wejścia w życie uchwały;

7) uchwała Nr XI/71/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zapisów w statucie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

8) uchwała Nr XI/72/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012 - 2020 - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynacji uchwały, termin realizacji w okresie wskazanym w uchwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-30 11:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 168