Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 marca 2012 r.
przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420;  z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.829.271 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących – 13.431.161 zł;

- plan dochodów majątkowych – 398.110 zł;

2) wykonanie –13.562.613,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13.163.549,45 zł;

- dochody majątkowe – 399.064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.325.607 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących – 12.572.868 zł;

- plan wydatków majątkowych – 4.752.739 zł;

4) wykonanie – 16.632.006,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 12.172.019,02 zł;

- wydatki majątkowe – 4.459.987,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z  wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie oraz informację o których mowa w §1, 2, 3, 4 i 5 natomiast sprawozdanie o którym mowa w §1, 2 i 3 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 298,86 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-27 12:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-04-27 12:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184