Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 23.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 maja 2012 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jerzy  Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-05-21 11:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-05-21 11:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-05-22 08:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185