Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 maja 2012 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XII sesji odbytej w dniu 22 maja 2012 r.

1) uchwała Nr XII/73/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XII/74/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do weryfikacji podmiotów podlegających przedmiotowemu podatkowi, realizacja od 2013 r.;

3) uchwała Nr XII/75/2012 w sprawie trybu i szczegółowych zwolnień od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do realizacji uchwały zgodnie z jej zapisem, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

4) uchwała Nr XII/76/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2012 roku - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy
do przekazania uchwały Wojewodzie oraz na stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

5) uchwała Nr XII/77/2012 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przekazania uchwały Kierownikowi Biblioteki Publicznej, a Kierownika do przestrzegania zapisów w statucie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XII/78/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Miastkowie - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przekazania uchwały Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, a Dyrektora do przestrzegania zapisów
w statucie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-06 09:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-06 09:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 174