Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 9 maja 2012 r.
przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420,  z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2011r. - załącznik nr 1,
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za  2011r.- załącznik nr 2,
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych za 2011r. – załącznik nr 3,
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych za 2011r. – załącznik nr 4.

§ 2.  Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
 
Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1 - 4 2,01 MB 47

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-15 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-15 09:42
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-06-15 09:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 168