Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; ;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008 r.  Nr 23, poz. 257) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenie Nr 6.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21. Wynajem pomieszczenia w piwnicy budynku Szkoły  Podstawowej w Miastkowie – Filia w Tarnowie- 15 zł za godzinę.”
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
JERZY WRÓBLEWSKI
 
 

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-15 09:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-15 09:46
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 170