Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 czerwca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  40, poz. 230,Nr 106, poz. 675; 2011r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz.679,Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281) oraz art. 9a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ((Dz. U. Nr 180 poz. 1493; z 2009r. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) i Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 maja  2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 12.2012 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w §1 dodaje się pkt. 9 w następującym brzmieniu:

,,9. Marcin Chojnowski – Prezes Klubu Sportowego ,,Miastkowo’’, z siedzibą w Chojnach Naruszczkach.

§2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

 

Wójt

Jerzy  Wróblewski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-20 11:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-20 11:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 172