Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIII sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2012 r.

1) uchwała Nr XIII/79/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2011 rok,
- uchwała Nr XIII/80/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
- zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania po 1 egz. uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XIII/81/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-29 10:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-29 10:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 161