Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)  oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznaczam do zbycia cztery lokale mieszkalne wyodrębnione w budynku przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie wraz z udziałem w gruncie oraz pomieszczeniami przynależnymi, położone na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/10, stanowiące własność Gminy Miastkowo, NR KW LM1L/00025942.

§  2. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz lokali przeznaczonych do zbycia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                

 

W Ó J T

Jerzy  Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 40,22 KB 60

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-07-02 16:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-07-02 16:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-07-02 16:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180