Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku gminnym przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)  oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokale oznaczone numerami 3 i 4, wyodrębnione w budynku przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie, wraz
z udziałem w gruncie oraz pomieszczeniami przynależnymi, położone na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/10 o powierzchni 2605 m2, stanowiące własność Gminy Miastkowo, NR KW LM1L/00025942.

§ 2. Ustalam ceny wywoławcze lokali oraz kwoty wadium:
       1. lokal nr  3  - 89 107 zł ,  wadium  9000 zł.
       2. lokal nr  4 – 71 107 zł ,  wadium  8000 zł.

§ 3. Szczegółowe informacje będą podane w ogłoszeniu o przetargu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                       

W Ó J T

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-08-06 10:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-08-06 10:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178