Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 października 2012 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XV sesji odbytej w dniu 27 września 2012 r.
 
1) uchwała Nr XV/85/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwała Nr XV/86/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminyw terminie do końca miesiąca lutego 2013 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2013 rok;
3) uchwała Nr XV/87/2012 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2013 rok;
4) uchwała Nr XV/88/2012 w sprawie zmian w podziale Gminy Miastkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przestrzegania postanowień uchwały oraz przekazania uchwały Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-10-02 14:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-10-02 14:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 167