Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013-2016”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 15363; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) oraz Uchwały Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1 Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Miastkowo.

2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów działających na terenie gminy Miastkowo na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013-2016”.

§ 2. Określa się termin konsultacji:
od dnia 4 października 2012 r. do dnia 19 października 2012 r.

§ 3. 1 Konsultacje polegają na złożeniu opinii na piśmie po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013-2016”.

2. Projekt programu współpracy zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl oraz będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pok.Nr 18.

3. Opinie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 8 lub przesłać pocztą albo e-mail na adres: oswiata.miastkowo@gmail.com. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy na lata 2013-2016”.

§ 4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

WÓJT

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Projekt programu 40,99 KB 59

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-10-03 12:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-10-03 12:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-10-03 12:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193