Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

2) podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo,

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

9) określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo,

10) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013 - 2016,

11) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2013,

12)  przyjęcia Statutu „Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży”,

- stanowiące załączniki Nr 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 od pkt 2 do pkt 10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 11 i 12 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-08 13:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-08 13:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180