Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 45.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2013 r.
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się:
1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
Zarządzenie z załącznikami 6,18 MB 46

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-11-20 11:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-11-20 11:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-11-20 11:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 133