Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 46.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVI sesji odbytej w dniu 22 listopada 2012 r.

1) uchwała Nr XVI/89/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie
z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XVI/90/2012 w sprawie podziału Gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przestrzegania postanowień uchwały oraz przekazania uchwały Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

3) uchwała Nr XVI/91/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo;

- uchwała Nr XVI/92/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;

- uchwała Nr XVI/93/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwała Nr XVI/94/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwała Nr XVI/95/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
 i  zagospodarowania tych odpadów;

 - zobowiązuje się podinspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji uchwał, a Sekretarza Gminy do koordynacji kampanii informacyjnej dotyczącej praw
i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach Rady Gminy Miastkowo, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
od wejścia w życie uchwał;

4) uchwała Nr XVI/96/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych - zobowiązuje się podinspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przestrzegania zapisów uchwały przy organizacji odbiorów zastępczych odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XVI/97/2012 w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo  ;

- zobowiązuje się podinspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji przedmiotowej uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XVI/98/2012 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013 – 2016 – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury
do przestrzegania postanowień uchwały obejmującą swym zakresem współpracę
z organizacjami pozarządowymi, od wejścia w życie uchwały;

7) uchwała Nr XVI/99/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2013 – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych
do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca miesiąca lutego 2013 r. oraz inspektora do spraw księgowości podatkowej do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w ustawowych terminach – realizacja 2013 rok;

8) uchwała Nr XVI/92/2012 w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży – zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz MZWiK w Łomży, niezwłocznie
po otrzymaniu uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-12-12 10:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-12-12 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177