Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tarnowie;

2) zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie;

3) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

4) zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy na 2013 r.

- stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 1 i 2 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-31 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-31 13:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206