Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta



ZARZĄDZENIE NR 5.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 249 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548 ) oraz uchwały Nr XVII/102/2012 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2013, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok:
1) plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

 
Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 190,4 KB 59

Informacje wytworzył(a) :Edyta Bielacka
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-11 09:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-11 09:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-02-11 09:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187