Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XVIII sesji odbytej w dniu 14 lutego 2013 r.

1) uchwała Nr XVIII/108/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej
w Tarnowie i uchwała Nr XVIII/109/2013 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie
- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do zawiadomienia Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców o zamiarze likwidacji szkół oraz wystąpienia do Kuratora o opinię dot. likwidowanych szkół, niezwłocznie po otrzymaniu uchwał;

2) uchwała Nr XVIII/110/2013 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zobowiązuje się inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług do koordynacji i przestrzegania postanowień uchwały, od wejścia
w życie uchwały;

3) uchwała Nr XVIII/111/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 r. - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy
do monitorowania realizacji planów komisji uchwalonych przez Radę Gminy,
  realizacja 2013 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 14:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-02-18 14:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205