Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:
1)     plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14.722.585 zł, w tym:
- plan dochodów bieżących - 14.379.995 zł;
- plan dochodów majątkowych - 342.590 zł;
2)     wykonanie -14.438.699,13 zł, w tym:
- dochody bieżące - 14.095.703,71 zł;
- dochody majątkowe - 342.995,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.
3)     plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 14.663.549 zł, w tym:
- plan wydatków bieżących - 13.441.497 zł;
- plan wydatków majątkowych - 1.222.052 zł;
4)     wykonanie - 13.925.147,61 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 12.904.223,13 zł;
- wydatki majątkowe - 1.020.924,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.
 
§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 1004,94 KB 81

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-03-27 07:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-03-27 07:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-03-27 07:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185