Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIX sesji odbytej w dniu 27 marca 2012 r.

1) uchwała Nr XIX/112/2013 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Drogoszewie,

- uchwała Nr XIX/113/2013 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Tarnowie

- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania uchwał Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Dyrektorom Szkół a inspektora do spraw obsługi Rady do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po otrzymaniu uchwał;

2) uchwała Nr XIX/114/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2013 - 2016 zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2013 – 2016;

3) uchwała Nr XIX/115/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji budżetu gminy zgodnie z zapisem
w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XIX/116/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2013 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XIX/117/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
do przestrzegania zapisów w statucie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 14:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-03 14:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200