Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XX sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2012 r.;

2) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.;

3) zmian w budżecie gminy na 2013 rok;

4) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo;

5) przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 – 2014;

6) ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo;

7) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenie granic ich obwodów,

- stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Zastępcę Kierownika USC do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6 i 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-17 15:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-17 15:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171