Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. 2013 r. poz. 594 oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam zbyć w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie wsi Tarnowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo, własność Gminy Miastkowo, oznaczoną numerem ewid. 542/5 o powierzchni 1000 m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM1L/000028996/0.

§ 2. Szczegółowy opis nieruchomości przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 31,32 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-21 13:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-21 13:47
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-21 13:48
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198