Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie rozpoczęcia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 130, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241,Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373; z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozpoczynam pocedurę konkursową na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie, Rydzewo ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-24 12:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-24 12:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171