Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XX sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r.

1) uchwała Nr XX/118/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok, uchwała Nr XX/119/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok– zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej, niezwłocznie po wejściu w życie uchwał;

2) uchwała Nr XX/120/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XX/121/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie a pracowników Urzędu do przestrzegania zapisów uchwały przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych, niezwłocznie po wejściu w życie uchwały;

4) uchwała Nr XX/122/2013 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 - 2014- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zapisów uchwały przy udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym, od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.;

5) uchwała Nr XX/123/2013 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo,

-  uchwała Nr XX/124/2013 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów,

- zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Wojewodzie a inspektora ds. oświaty i kultury do przekazania dyrektorom szkół, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

6) uchwała Nr XX/125/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży- – zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz Wodociągom Wiejskim w Łomży niezwłocznie po wejściu w życie uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-07-10 09:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-07-10 09:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218