Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 września 2013 r.
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.  594, poz.645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektu uchwały, który wniesiony będzie pod obrady XXI sesji Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-09-13 10:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-09-13 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 170