Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie oddania lokalu w użyczenie Stowarzyszeniu Kobiet  w Drogoszewie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645) oraz § 11 ust.1 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam co następuje:

§ 1 Oddaje nieodpłatnie w użyczenie na czas nieoznaczony lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 57,50 m2 - wyodrębniony w budynku przy ulicy Szkolnej 7 w Drogoszewie, położonym na działce o nr ewid. 467, Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich w Drogoszewie na siedzibę i realizację celów statutowych.

§ 2. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drogoszewie nie może bez zgody Wójta Gminy oddawać lokalu w użyczenie lub w podnajem oraz osiągać zysków z tego tytułu.

§ 3. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Drogoszewie powinno korzystać z przedmiotu użyczenia zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki a mianowicie dbać o bieżące utrzymanie porządku w lokalu i wokół posesji.

§ 4. Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 13:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 13:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183