Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 i 645) zarządzam co następuje:
 
§ 1.  1. Udzielam pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Struniewskiej  - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie do jednoosobowego działania w następującym zakresie:

1) składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miastkowo w zakresie zarządzania mieniem Szkoły Podstawowej w Rydzewie oraz zawierania umów na dostawę mediów typu: woda, energia elektryczna, itp., bez prawa przekazywania mienia, zbywania go czy obciążania nieruchomości gruntowych, przy czym oświadczenie woli następuje w formie pisemnej;

2) administrowania posiadanym majątkiem i nadzorowanie jego prawidłowego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem;

3)  załatwiania bieżących spraw Szkoły związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy;

4)  zawierania umów na wynajem pomieszczeń, lokali i innych urządzeń przynależnych do Szkoły;

5) zawierania umów w zakresie udostępniania elewacji, ogrodzenia i działki szkolnej w celu zamieszczenia reklam innych podmiotów z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego;

6) wykonywanie czynności w ramach Prawa Zamówień Publicznych związanych z funkcjonowaniem Szkoły, za wyjątkiem zadań inwestycyjnych;

7)  reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez Szkołę jej zadań statutowych przed wszystkimi organami władzy i administracji publicznej, bankami, urzędami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;

2. Zawieranie umów, o których mowa w ust. 1, pkt  4 i 5  nie może powodować utrudnienia w funkcjonowaniu jednostki i stać w sprzeczności z jej celami statutowymi.

§ 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

§ 3. Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr SG. 0151-39/09  Wójta Gminy Miastkowo z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 13:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 13:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 184