Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie zasad udostępnienia nieruchomości gminnych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; Nr 200, poz. 1323, Dz. U z 2011 r., Nr 64, poz.341; Nr 106, poz. 622; Nr 115, poz. 673; Nr 129, poz. 732; Nr 130, poz. 762: Nr 135, poz.789; Nr 163, poz. 981; Nr 224, poz. 1337; Dz. U z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz.1529) oraz § 8 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP z 2009r Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udostępnienia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo, z wyłączeniem działek gruntu zaliczonych do kategorii dróg gminnych, w celu budowy infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych przez podmiot niezależny od Gminy.

§ 2. Udostępnienie nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo nastąpi na podstawie umowy udostępnienia gruntów.

§ 3. Udostępnienie nieruchomości nastąpi na wniosek podmiotu (strony umowy), który będzie korzystał z nieruchomości lub jego pełnomocnika.

§ 4. Podmiot realizujący inwestycję zobowiązany jest złożyć wniosek o udostępnienie terenu na cele budowlane przed rozpoczęciem realizacji inwestycji wraz ze szkicem przebiegu  trasy lub lokalizacji obiektu w terenie oraz z opisem parametrów technicznych.

§ 5. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy podmiot realizujący inwestycję powinien złożyć wniosek o udostępnienie terenu w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia infrastruktury z podaniem powierzchni terenu jaka zostanie zajęta na czas budowy oraz powierzchni zajętej trwale pod inwestycję po jej zrealizowaniu.

§ 6. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze negocjacji z wykonawcą przed zawarciem umowy.

§ 7. Udostępnienie terenu może nastąpić na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub ograniczonego prawa rzeczowego np. służebności przesyłu, zgodnie z wnioskiem podmiotu realizującego inwestycję.

§ 8. Umowa udostępnienia nieruchomości na czas budowy infrastruktury i obiektów zostanie zawarta po dokonaniu opłaty na konto Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 9. Umowa na udostępnienie nieruchomości zajętej pod zrealizowane zadanie (na czas nieokreślony) zostanie zawarta po dokonaniu odbioru, na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości i zapłaty wynagrodzenia.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.     

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-21 14:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-21 14:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 138