Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;

2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.;

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok;

4) uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży;

5) połączenia niektórych sołectw w Gminie Miastkowo;

6) zmian w budżecie gminy na 2013 rok

- stanowiące załączniki Nr 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-06 12:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-06 12:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210