Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 47.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXII sesji odbytej w dniu 20 listopada 2013 r.

1) uchwała Nr XXII/128/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2014 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2014 rok;

2) uchwała Nr XXII/129/2013 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2014 rok;

3) uchwała Nr XXII/130/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2014 r.- zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca miesiąca lutego 2014 r. oraz inspektora do spraw księgowości podatkowej do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w ustawowych terminach – realizacja 2014 r.;

4) uchwała Nr XXII/131/2013 uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży - -zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie i MZWiK w Łomży , niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XXII/132/2013w sprawie połączenia niektórych sołectw w Gminie Miastkowo - -zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz zainteresowanym sołtysom celem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjety, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

6) uchwała Nr XXII/133/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t  

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-25 14:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-25 14:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 187