Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 49.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 grudnia 2013 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw;

3) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2014 rok;

4) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok;

5) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok;

7) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 – 2017;

8) uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok;

9) zmian w budżecie gminy na 2013 rok;

- stanowiące załączniki Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 6, 7, 8, 9 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197