Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 16 973 913,22 zł, w tym:
- dochody bieżące – 15 566 453,22 zł,
- dochody majątkowe – 1 407 460,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 16 996 409,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 14 395 091,22 zł,
- wydatki majątkowe – 2 489 318,00 zł.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-16 08:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176