Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIII sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

1) uchwała Nr XXIII/134/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz innym realizatorom zadań oraz zapewnienie jego realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania,
realizacja 2014 r.;

2) uchwała Nr XXIII/135/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia sołectw - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

3) uchwała Nr XXIII/136/2013 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2014 rok

-  uchwała Nr XXIII/137/2013 w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok

- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji oraz planów komisji ustalonych przez Radę Gminy, realizacja 2014 r.;

4) uchwała Nr XXIII/138/2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego – zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia państwowego podlegającego komunalizacji na terenie gminy, realizacja 2014 r.;

5) uchwała Nr XXIII/139/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do uwzględnieniem stawki określonej przez Radę Gminy podczas sporządzania wymiaru podatku - realizacja 2014 rok;

6) uchwała Nr XXIII/140/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 – 2021 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2014 – 2021;

7) uchwała Nr XXIII/141/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2014 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja 2014 r.;

8) uchwała Nr XXIII/142/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

9) uchwała Nr XXIII/143/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży-zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie i MZWiK w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t  

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 13:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-08 13:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208