Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 249 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  poz. 938 ) oraz uchwały Nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2014, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ustala się plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.  Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

 

 

Wójt


Jerzy Wróblewski 

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 47,21 KB 64

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-01-29 14:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-01-29 14:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-01-29 14:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210