Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 marca 2014 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIV sesji Rady Gminy w sprawach:

1) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2014 r.;

2)  ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej;

3) przyjęcia programu osłonowego „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

4) podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania;

5) zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 – 2021;

7) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży;

- stanowiące załączniki Nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5 i 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 1, 2, 7,8 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-03-14 14:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-03-14 14:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198