Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:
1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17 126 754,22 zł, w tym:
- plan dochodów bieżących – 15 712 294,22 zł;
- plan dochodów majątkowych – 1 414 460,00 zł;
2) Wykonanie –14 923 666,29 zł, w tym:
- dochody bieżące – 14 841 546,08 zł;
- dochody majątkowe – 82 120,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1A.
3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17 149 250,22 zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 14 577 482,22 zł;
- plan wydatków majątkowych – 2 571 768,00 zł;
4) Wykonanie – 13 968 637,46 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 13 130 642,20 zł;
- wydatki majątkowe – 837 995,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zarządzenie wraz z załącznikami przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 986,54 KB 80

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-03-26 14:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-03-26 14:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-03-26 14:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196