Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIV sesji odbytej w dniu 31 marca 2014 r.

1) uchwała Nr XXIV/144/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2014 r.
- zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, od dnia wejścia w życie uchwały;

2) uchwała Nr XXIV/145/2014 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020; uchwała Nr XXIV/146/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020; uchwała Nr XXIV/147/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób ojętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwał, od dnia wejścia w życie uchwał;

3) uchwała Nr XXIV/148/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XXIV/149/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 -2021 zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2014 – 2021;

5) uchwała Nr XXIV/150/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Miastkowo
z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie i MZWiK w Łomży , niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XXIV/151/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-25 08:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-25 08:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177