Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14.2013
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 maja 2013 r.
w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składa się:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2012r. - załącznik nr 1,

2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2012r.- załącznik nr 2,

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych za 2012r. — załącznik nr 3,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych za 2012r. — załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § I przekazać Radzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 2,06 MB 44

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-05-09 11:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-05-09 11:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-05-09 11:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 189