Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXV sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2014 r.

1) uchwała Nr XXV/152/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok,

 - uchwała Nr XXV/153/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok– zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej, niezwłocznie po wejściu w życie uchwał;

2) uchwała Nr XXV/154/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXV/155/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo - zobowiązuje się podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do koordynacji uchwały, od wejścia w życie uchwały;

4) uchwała Nr XXV/156/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę- zobowiązuje się podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przestrzegania zapisów uchwały, od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XXV/157/2013 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,

-  uchwała Nr XXV/158/2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

-  uchwała Nr XXV/159/2014 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo,

– zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania zasad zawartych  w uchwałach, od wejścia w życie uchwał.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-04 08:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-04 08:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203