Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie oddania w najem lokalu z zasobu gminnego Poczcie Polskiej S.A.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379) zarządzam co następuje:

§1. Oddaje w najem w formie bezprzetargowej Poczcie Polskiej S.A Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kolejowej 26, 15-959 Białystok, lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 32,40 m2 wydzielony w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 25/1.

§ 2. Ustalam okres najmu na kolejne 2 lata tj od dnia 1 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 3. Określam miesięczny czynsz najmu w wysokości 800 zł netto, plus należny podatek VAT, płatny na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni
od daty doręczenia jej Najemcy.

§ 4. Najemca będzie ponosił wszystkie koszty związane z użytkowaniem lokalu a także będzie opłacał podatek od nieruchomości.

§ 5. Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie najmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-22 14:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-22 14:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185