Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Na podstawie art. 44  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), zarządzam co następuje:

§1. Ustala się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miastkowo.

§3. Traci moc zarządzenie nr 37/10 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 8 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Załącznik 113,31 KB 60

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-01 12:20
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-01 12:20
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-08-01 13:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 193