Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam, na obszarze Gminy Miastkowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

- w miejscowości Miastkowo – tablice ogłoszeń ul. Łomżyńska (przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury);

- w pozostałych miejscowościach na obszarze gminy – tablice ogłoszeń u sołtysów.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-09-03 12:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-09-03 12:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178