Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 października 2014 r.
 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,,645 i 1318, 2014 r. poz. 379, 1072.) oraz art. 9a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ((Dz. U. Nr 180 poz. 1493; z 2009r. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146 Nr 125 poz. 842; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) i Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 maja  2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§1

Odwołuje się z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Panią Teresę Bućko.

§ 2

Powołuję się na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie  przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - Panią Reginę Pianko –– Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastkowie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

Jerzy  Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-21 10:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-21 10:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 186