Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2014 r. poz. 518, poz. 805) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:    

§ 1. Postanawiam zbyć w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewid. 542/5 o powierzchni 1000 m2 , położoną w obrębie wsi Tarnowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo, własność Gminy Miastkowo  dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 000028996/0.

§ 2. Szczegółowy opis nieruchomości przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Traci moc zarządzenie Nr 21.2013 z dnia 21 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo w obrębie Tarnowo w formie bezprzetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 39,57 KB 67

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-10-31 14:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-10-31 14:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-10-31 14:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 191