Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 38.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2015;

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.;

3) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.;

4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

5) zmian w budżecie gminy na 2014 r.;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny – Naruszczki;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo;

9) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne;

12) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska;

13) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka;

14) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo;

15) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany;

16) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki;

17) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo;

18) zmieniająca uchwałę w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny;

19) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie;

20) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki;

21) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo;

22) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy;

23) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec;

24) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki;

25) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo;

26) zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie.

- stanowiące załączniki Nr 1 - 26 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam  Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkty  6 - 26  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 1 - 5 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-04 10:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-04 10:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 171