Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 45.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVII sesji odbytej w dniu 7 listopada 2014 r.

1) uchwała Nr XXVII/182/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2015 - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku rolnego do końca miesiąca lutego 2015 r. oraz inspektora do spraw księgowości podatkowej do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku w ustawowych terminach – realizacja 2015 r.;

2) uchwała Nr XXVII/183/2014  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2015 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku - realizacja 2015 rok;

3) uchwała Nr XXVII/184/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2015 rok;

4) uchwała Nr XXVII/185/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do stosowania formularzy określonych w uchwale- od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XXVII/186/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6)  uchwała Nr XXVII/187/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chojny – Naruszczki

-   uchwała Nr XXVI/188/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czartoria

-   uchwała Nr XXVI/189/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drogoszewo

-   uchwała Nr XXVI/190/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówka

-   uchwała Nr XXVI/191/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaliszki

-   uchwała Nr XXVI/192/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki Leśne

-   uchwała Nr XXVI/193/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraska

-   uchwała Nr XXVI/194/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuleszka

-   uchwała Nr XXVI/195/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leopoldowo

-   uchwała Nr XXVI/196/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kiertany

-   uchwała Nr XXVI/197/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuby - Kurki

-   uchwała Nr XXVI/198/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miastkowo

-   uchwała Nr XXVI/199/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosiedliny

-   uchwała Nr XXVI/200/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podosie

-   uchwała Nr XXVI/201/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybaki

-   uchwała Nr XXVI/202/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo

-   uchwała Nr XXVI/203/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy

-   uchwała Nr XXVI/204/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowiec

-   uchwała Nr XXVI/205/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sulki

-   uchwała Nr XXVI/206/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnowo

-   uchwała Nr XXVI/207/2014 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaruzie

– zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do nadzoru nad prawidłową działalnością sołectw według zasad określonych w statutach oraz przekazania uchwał sołtysom, Wojewodzie, Redakcji Dziennika Urzędowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem publikacji, od wejścia w życie uchwał.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                W ó j t

                                                                                                                        Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-11-24 15:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-11-24 15:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201