Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie (Dz.Urz. WP z 2008 r.  Nr 23, poz. 257) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 36.2013 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadza się następujące zmiany:

1)      skreśla się § 3;

2)      traci moc załącznik Nr 3

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 10:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-02 10:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 163