Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 52.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady II sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 -2019,

2) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2015,

3) zmian w budżecie gminy na 2014 r.

4) uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo,

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

6) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo,

- stanowiące załączniki Nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

3) Insoektopra do spraw gospodarki mienim komunalnym do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-12-10 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-12-10 14:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178