Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad II sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.

1) uchwała Nr II/8/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2015 – 2019 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2015 – 2019;

2) uchwała Nr II/9/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na rok 2015 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2015 rok;

3) ) uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr II/11/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miastkowo;

- uchwała Nr II/12/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;

- uchwała Nr II/13/2014 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwała Nr II/14/2014 w szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów;

- uchwała Nr II/15/2014 w sprawi; sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 - zobowiązuje się podinspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji uchwał, od wejścia w życie uchwał;

4) uchwała Nr II/16/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo- zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przygotowania dokumentacji niezbędnej
do usankcjonowania stanu prawnego - służebności przesyłu, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-01-13 14:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-01-13 14:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220