Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3.2015
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r.  poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady III sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2014 r.

2) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.,

4) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2015 r.,

5) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 r.,
    - stanowiące załączniki Nr 1 - 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

2) Podinspektora do spraw wymiaru podatku i opłat do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

3) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

4) Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-02-12 11:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-02-12 11:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197